ភាពរឹងប៉ឹ​ង ក្នុងកា​រនាំ​ចេញ និង​តម្រូវការ​ក្នុង​ស្រុ​កខ្លាំង ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​​​រប​ស់​ក​ម្ពុជា – CEN