ផ្សព្វផ្សាយ​សារាចរ​ណែ នាំ​លេខ ១១ សរ​ណន ចុះ​ថ្ងៃទី ​២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ស្តីពី​ការចាត់វិធានការ​ថែរក្សា​ទឹក​ទុក – CEN