ច្បាប់ថ្មីហ្វីលីពីន តម្រូវឲ្យសិស្សដាំដើមឈើឲ្យបានយ៉ាង​តិ​ច​ ១០ដើម ទើបអាចបញ្ចប់ការសិក្សា​បា​ន​ – CEN