វត្ត​អារាម​មាន​តួនាទី​ផ្តល់​ការអប់រំ​ផ្លូវចិត្ត ឲ្យ​មនុស្ស​អាចរស់នៅ​ជាមួយគ្នា​ដោយ​សេចក្តី​ស្ងប់​សុខ​ – CEN