គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី លើក​ពេល នៃ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី នៅ​ថ្ងៃទី​ ៦ ​ធ្នូ ដោយ​មិន​កំណត់ពេល​នៅ​ថ្ងៃក្រោយ – CEN