លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន លី គឺ​ឈាំ​ង អញ្ជើញ​ទស្សនៈកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN