ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័​យ​យ៉ា​ងខ្លាំ​ង ក្នុងការឆ្លើយតបនឹង​ជំ​ងឺ​អេដ​ស៍ – CEN