កម្ពុ​ជាធ្វើ​ម្ចាស់ផ្ទះ​កិ​ច្ចប្រជុំ សមាគមអន្ត​រជាតិ​ នៃ​អភិបាលក្រុងប្រើប្រា​ស់​ភាសា​បារាំង​ – CEN