រាល់​មតិ​យោបល់ សំណួរ សំណូមពរទាំងអស់នឹងយ​ក​ម​កពិនិត្យ និងពិចារណាជាអាទិ​ភា​ព ក្នុងការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគម្រោងផែ​ន​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​ន៍របស់ខេត្ត – CEN