អាជ្ញាធរខេត្តចាត់ទុកវគ្គបណ្តុះ​ប​ណ្តាល​វិ​ក្រឹត្យ​កា​រមូ​លដ្ឋាននេះ គឺជាការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព​ម​ន្រ្តី​ឲ្យកាន់តែ​មា​នចំ​ណេះដឹងពិ​តប្រា​កដ សម្រាប់​បំពេ​ញតួនា​ទី​ក្នុង​អង្គ​ភាពរបស់ខ្លួន – CEN