ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការព្រមព្រៀង ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការបណ្ដុះបណ្ដាល​មុខជំនាញ​វិស្វកម្ម – CEN