វិស័យ​កសិកម្ម​បាន​ធ្លាក់ចុះ ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជាកសិករ​មួយចំនួន បាននាំគ្នា​ធ្វើ​ចំណាកស្រុក ប្រឈម​នឹង​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​ – CEN