កំណត់សម្គាល់​ពី​ព្រះ​កេស​ព្រះ​អវលោកេស្វរៈ​មួយ នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ភ្នំពេញ – CEN