អាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់ ត្រូវ​រក​គន្លឹះ​អ្វីដែល​ថ្មីៗ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​បញ្ហា​គ្រឿងញៀន​ – CEN