អគ្គលេខាធិការ​AIMF ស្នើសុំ​ឲ្យ​សមាជិក​នៃ​សមាគម​អន្តរជាតិ​អភិបាលក្រុង​ប្រើប្រាស់​ភាសា​បារាំង​ទាំងអស់ គាំទ្រ​សកម្មភាព​ការងារ​របស់​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ – CEN