កម្ពុជា-អាមេរិក រំពឹងថាទំនាក់ទំនងលើវិ​ស័​យការ​ងារ និងពាណិជ្ជក​ម្ម នឹងកា​ន់តែ​ល្អប្រ​សើ​រ – CEN