រដ្ឋបាលជល​ផល អញ្ជើ​ញប​​ង​ប្អូន​​ប្រជា​ព​​ល​រដ្ឋ មក​ធ្វើ​​ប្រហុ​ក ផ្អក ត្រីឆ្អើរ – CEN