ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​កម្ពុជា បាន​ងើបឈរ​ឡើង ធ្វើឱ្យ​កម្ពុជា​មានការ​អភិវឌ្ឍ​ឆាប់រហ័ស​ – CEN