អ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រ​ អេះ​ក្បាល ដោយសារ​ជញ្ជាំង​ភ្នំ​ចេះ​បង្កើត​ពង​ – CEN