ទឹកប្រាក់ឡើង ដល់ជាង១០០លានដុល្លារ​ ​សម្រាប់ សាងសង់អគារមន្ទីរពេទ្យ​កា​ល់​ម៉ែត – CEN