ស្លាប់៣នាក់ ដោយជួបគ្រោះថ្នា​ក់ច​រា​ច​រណ៍ នៅកៀនស្វាយ​ – CEN