ក្រុមវិស្វករជប៉ុន ប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ខួងលូក្រោមដីក្នុងទីធ្លាតូចចង្អៀត “Pipe Jacking Technolog​y” – CEN