វិធាន​ការ​កា​រពារ​ និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃ​ ក្នុ​ង​តំបន់​ការពា​រ​ធម្មជាតិ​ និងរបៀងអភិរ​ក្ស​ជីវ​:ចម្រុះ​ – CEN