“​រួមគ្នា​លើកស្ទួយ​ការផ្តល់សេវា​សាធារណៈ​ល្អ​” ​ជា​ប្រធានបទ ទិវា​ជាតិ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ៩ ធ្នូ ២០១៩ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN