រដ្ឋមន្ត្រីទេស​ចរ​ណ៍​គាំទ្រក្រុមប្រណាំងម៉ូតូធំ៥ម៉ឺ​ន​នា​ក់ ដែលជួយផ្សព្វផ្សាយ​កី​ឡាទេ​សច​រណ៍ ចរាចរ​ណ៍​ និងបរិស្ថាននៅក​ម្ពុ​ជា – CEN