ឥទ្ធិព​លជ្រ​លង​សម្ពាធ​ខ្ពស់ដែ​លបាន​គ្រ​ប់ដណ្តប់លើកម្ពុជានោះ​ ​នឹង​ចុះថម​ថយ​ដោយ រំកិលឡើងលើទៅជាលំដាប់ – CEN