លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ស្នើសុំ​ឲ្យ​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ចិន​ពិភាក្សាគ្នា​លើ​បញ្ហា​នៃ​ការនាំ​ស្ករ​ចេញទៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN