រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងធនធានទឹក ពិនិត្យ ដោះស្រាយនិងឆ្លើយបំភ្លឺជូ​ន​អង្គ​ប្រជុំឧ​ត្តមក្រុ​មប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និងផ្តល់យោបល់ លើបញ្ហា​មួយចំ​នួន – CEN