ក្រុមអង្គការស​ង្គ​មស៊ីវិល ៖ ការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជា​តិ ១០ធ្នូ ខួបលើកទី៧១ ក្នុងឆ្នាំនេះ មានការរិតត្បិត – CEN