លោត​ចូល​ក្នុង​ទ្រុង​តោ​ដើម្បី​ធ្វើអត្តឃាត ចុងក្រោយ​អ្នក​ស្លាប់ បែរ​ជា​សត្វ​តោ​ទៅវិញ​ – CEN