មើលទីតាំង ទុក ទូក ង វែងជាង​គេលើពិ​ភពលោ​ករ​ប​ស់កម្ពុជា ក្រោមដំបូលធ្លុះធ្លាយ , ​គណៈកម្មការផលិត និងរៀបចំពិធីបង្ហាញទូក​ង​ ចេញ​សេចក្តីបំភ្លឺ​ ​ – CEN