គ ជ ប ត្រូវ​ពិនិត្យ​សម្រេច​លើ ពាក្យសុំ​ចុះបញ្ជី​គណបក្សនយោបាយ​ឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ក្នុង​រយៈពេល​យ៉ាងយូរ​៧​ថ្ងៃ បន្ទាប់​ពីថ្ងៃ​បានទទួល​ពាក្យសុំ​ – CEN