ក្រសួងការបរទេស សម្តែងការខកចិត្តចំពោះ ក្រសួងហិរញ្ញ​វ​ត្ថុអា​មេរិក ដាក់ទណ្ឌក​ម្ម​ លើសេដ្ឋីកម្ពុ​ជា​ម្នាក់​ និងមន្ត្រីយោធា​ជា​ន់​ខ្ពស់ កម្ពុជាម្នាក់ – CEN