ទម្លាប់​អាក្រ​ក់ទាំ​ងនេះ​ នឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈា​ម​ អ្នកចេះតែកើន​ឡើ​ង​ – CEN