អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដឹកនាំ​មន្ត្រី​ប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍ ដើម្បី​ទាក់ទាញ​កំណើន​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស​តាម​នាវា​.. – CEN