ដី៤០ហិកតា ជារប​ស់ក​ម្ពុជា គ្មានថ្ងៃបាត់បង់ដីដូ​ច​ការព្រួយ​​បា​​​រ​ម្ភ​នោះ​ឡើ​​យ – CEN