អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស ជា​បទល្មើស​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ឆ្លងដែន​, កម្ពុជា​ប្ដេជ្ញា​បន្ដ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ការពារ និង​លើកកម្ពស់​សុវត្ថិភាព​ម​នុស្ស​ – CEN