ក្រុមក្មេងទំនើងបន្តធ្វើសកម្ម​ភា​ពបង្ក​អស​ន្តិសុខ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ​សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគ្មានល​ទ្ធ​ភាព​ទ​ប់ស្កា​ត់​ – CEN