កូនផ្សោតមាន​អាយុ​ទើប​តែ ១១ ថ្ងៃ ត្រូវប្រទះឃើញងាប់​ អណ្តែតលើទឹកចម្ងាយប្រ​មា​ណជា ៧ គីឡូ ពីអ​ន្លង់ផ្សោ​តកាំ​ពី – CEN