ផ្សព្វផ្សាយ ការពិន័យ​ជា​ប្រាក់ និង​ការដាក់ទោសទណ្ឌ​លើ​យានយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​លើស​ទម្ងន់​កម្រិត​កំណត់ – CEN