ប្រជាពលរ​ដ្ឋ ជាង១០០នាក់ មកពីឃុំជីខ​លើ ​ជម្លោះ​ដី​ធ្លី ជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅ ​សុំ​ឲ្យក្រសួងរៀបចំដែ​ន​ដី ជួយអន្តរាគមន៍ – CEN