ខឹងអត់លក់ «ក្រដាសមូរបារី» ព្រោះ​អត់​មាន ID ពួក​ក្មេង​ស្ទាវ​ឈាម​រាវ​ព្រួត​វាយ​ម្ចាស់​ហាង​រហូត​ស្លាប់ – CEN