ស្រូវប្រាំង​នៅ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ​ឆ្នាំនេះ​ធ្វើ​កើន​លើស​ផែនការ​ជាង​៣០​ភាគរយ : កត្តា​តម្លៃ​ស្រូវ​និង​បរិមាណ​ទឹក​ – CEN