បាតុភូត​សូរ្យ​គ្រាស កើ​តឡើ​ង​ នៅកម្ពុជាអាចមើលឃើញ​៦​០​%ប៉ុណ្ណោះ – CEN