គណៈ​កម្មាធិ​ការ​ចម្រុះ​កិច្ច​កា​រព្រំដែន សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ចំណុចបង្គោល​ព្រំ​ដែន​លេខ៧​៨ ក្លែងក្លាយលើប្រព័ន្ធ​ ​Internet – CEN