អ្នករកស៊ី​ Online នឹង​ប៉ះពាល់​ខ្លាំង ខណៈ Facebook នឹង​ធ្វើការ​កែប្រែ​លើ News Feed – CEN