“​ច្រឡំ​មាត់​” លោក Trump បាន​ក្លាយជា​ស្ថាបនិក​នៃ​យន្តហោះ​ប្រយុទ្ធ​… F-52 ដែល​អាមេរិក​ពុំទាន់​មាន​! – CEN