អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ទួលគោក​បាន​បន្ត​យុទ្ធនាការ​ស្តារ​ប្រពន្ធ័​លូ​ក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ខណ្ឌ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០​មករា​ – CEN