មន្រ្តីនគរបាល ឌួង ណាគ្រី ជាប់ពន្ធនាគារ១០ឆ្នាំ ករណីប៉ងបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះ២នាក់ប្ដីប្រពន្ធ – CEN