កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ឡាន​ឆាង​-​មេគង្គ​គឺ​ប្រើ​រូបមន្ត​ថ្មី ​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​តំបន់​ដើម្បី​បង្កើត​ជា​សហគមន៍​រួម​វាសនា​ – CEN